PODMIENKY REXIK.SK

  Pozorne si prečítaj tieto Podmienky, ktoré platia na stránke rexik.sk/ rexik.zoznam.sk (ďalej iba „Stránka“), a ktoré je nutné dodržiavať pri používaní služieb na tejto Stránke. Ak s týmito Podmienkami alebo ich časťou nesúhlasíš buď ty alebo tvoj rodič (alebo iný zákonný zástupca), prosíme, aby ste túto Stránku nepoužívali.

 • I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  • Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť frogfoot, s.r.o., so sídlom Úžiny 1, 831 06 Bratislava, IČO: 44 189 699, DIČ: 2022621040, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 52514/B, email: info@frogfoot.sk (ďalej iba „Prevádzkovateľ“).
  • Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah stránok tretích strán, na ktoré prípadne odkazuje link na Stránke.
 • II. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Stránku môžeš využívať, aj keď nie si zaregistrovaný ( „návštevník“). Registrácia na Stránke nie je povinná, môže však byť podmienkou používania niektorých služieb. Ak sa chceš registrovať na Stránke, musíš pri registrácii zadať svoju prezývku, heslo a e-mailovú adresu a samozrejme musíš súhlasiť s týmito podmienkami ( „používateľ“). Používateľom môže byť aj neplnoletá osoba staršia ako 12 rokov, osoba mladšie ako 12 rokov môže zaregistrovať ich zákonný zástupca.
  • Registrácia Ti umožní zapojiť sa do diskusií a odlíši Ťa od ostatných detí na Stránke pri využívaní niektorých služieb.
  • Registráciou udeľuješ Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov) na účely identifikácie na Stránke a poskytovania všetkých služieb, na ktoré sa vyžaduje registrácia. Tento súhlas sa vzťahuje na všetky osobné údaje zadané počas trvania registrácie a neskôr oznámené Prevádzkovateľovi pri využívaní služieb na Stránke.
  • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžeš kedykoľvek odvolať a tým aj zrušiť svoju registráciou na e-mailovej adrese info@rexik.sk. Tým však môže dôjsť k obmedzeniu používania služieb na Stránke v rozsahu, v akom je využívanie niektorých služieb podmienené registráciou.
  • Z Tvojich údajov zadaných pri registrácii bude zverejnená iba tvoja prezývka, pod ktorou budeš vystupovať na Stránke. Ostatné tvoje údaje nebudeme poskytovať ani sprístupňovať žiadnym iných osobám, pokiaľ nám táto povinnosť nebude vyplývať zo zákona. Tvoje údaje nebudeme prenášať do žiadnych tretích krajín.
  • Všetky práva registrovanej osoby, používateľa, sú uvedené nižšie.
 • III. PRÁVA POUŽÍVATEĽA

  • Ak si na Stránke registrovaný, na základe písomnej žiadosti môžeš od nás vyžadovať
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú tvoje osobné údaje spracúvané,
   • informácie o spracúvaní osobných údajov
   • presné informácie o zdroji, odkiaľ sme tvoje osobné údaje získali,
   • zoznam osobných údajov, ktoré o tebe spracúvame,
   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré o tebe spracúvame
   • likvidáciu tvojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, t.j, ak už nechceš používať služby na stránke, pre ktoré sa vyžaduje registrácia.
   • likvidáciu tvojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie tvojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
  • Ak si na Stránke registrovaný, na základe písomnej žiadosti môžeš u nás namietať voči spracúvaniu tvojich osobných údajov, o ktorých predpokladáš, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez tvojho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
  • Ak nie si plnoletý, práva za teba môže uplatniť tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.
 • IV. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA STRÁNKE

  • Ak sa rozhodneš pre registráciu na Stránke, budeš mať svoj vlastný profil a pod tvojou prezývkou už nikto iný nebude môcť písať do komentárov. Tiež si budeš môcť pridať Rexíka alebo iné deti medzi svojich kamarátov, budeš mať vlastnú knihu komiksov, získaš špeciálnych smajlíkov a ďalšie výhody.
  • Tvoje príspevky môžu byť Prevádzkovateľom vymazané v prípade, ak budú urážlivé, neslušné, nevhodné alebo ak budú inak porušovať tieto podmienky.
  • Na Stránke je zakázané:
   • nadávať ostatným deťom a používať neslušné slová,
   • propagovať nedovolené veci a navádzať na ne ostatné deti,
   • vkladať na Stránku neslušné obrázky a videá,
   • klamať, zavádzať a strašiť ostatné deti,
   • zisťovať adresu, telefónne čísla alebo heslá od ostatných detí,
   • bezdôvodne iných obviňovať,
   • rozposielať ostatným reťazové alebo inak obťažujúce správy.
  • Ak zistíš, že niekto na Stránke porušuje tieto a podmienky, ohlás nám ho na e-mailovej adrese info@rexik.sk, on sa nedozvie, že si ho nahlásil práve ty.
  • Ak niekto porušuje tieto pravidlá, môžeme mu zakázať ďalšie pridávanie komentárov a úplne ho vylúčiť zo Stránky a zrušiť mu registráciu.
 • V.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2015..Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť tieto podmienky z dôvodov zmeny technických predpokladov poskytovania služby, v dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré upravujú poskytovanie služieb alebo v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu poskytovaných služieb.

  frogfoot, s.r.o.